Κομισιόν: 130 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την επιδημία του κοροναϊού και τα περιοριστικά μέτρα που χρειάστηκε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός από τον χρηματοπιστωτικό και τον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), οι οποίες αντιμετώπισαν διαταραχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τον Απρίλιο του 2021 λόγω της επιδημίας του κοροναϊού.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό ελάχιστου ύψους 500 ευρώ και μέγιστου ύψους 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και την περιοχή εγκατάστασης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλες δράσεις που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού μπορείτε να βρείτε εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατεθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.63212 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search